Ohio

Flyover sculpture; downtown Dayton, Ohio

Flyover sculpture; downtown Dayton, Ohio

Ohio , United States